شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Wednesday, November 05, 2003  

كوچ...

گلدان شمعدانيم را زير بغل زدم و پاي پياده به محله جديد رفتم. دوستي عزيز كه مدير مجتمع هم هست، خانه ام را نشانم داد. سرخي خجالت كه كمتر شد، به همه جاي محله سرك كشيدم و خانم مدير را حسابي سوال پيچ كردم. با حوصله جواب تمام سوالهايم را داد و زود با زواياي خانه تازه اختم كرد. روز بعد ميز تحرير كوچكم را هم آوردم:
حالا مي شود در خانه جديد نوشت.

از بلاگ اسپات، به Hyper Literary Network كوچ مي كنم. محله با صفايي است و همسايه هاي مهرباني خواهم داشت. تازه هوايش هم بيشتر به شمعدانيم مي سازد..

حتما سر بزنيد :
آدرس محله ما: http://www.hylit.net
مديريت مهربان محله ما: آذر و آينه اش
آدرس خانه جديد من : http://www.hylit.net/nightly

posted by Nightly | 3:08 PM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License