شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Saturday, April 05, 2003  

چرا وبلاگ مي نويسم؟ و از چه مي نويسم؟
چون شب است و ماه پشت ابر هست. از شب خواهم نوشت و از ماه و از ابر. از اجتماع و از خاطرات شخصي و از سياست. در دريا كه شنا مي كني، خيس مي شوي. ايراني كه باشي، سياسي هستي، حتي راه رفتنت هم سياسي است. عشق ورزيدنت و در اجتماع بودنت هم سياسي است. نگاهت به اجتماع و به خودت و به شب و ماه و ابر هم سياسي است. حرفهاي زيادي دارم كه با خودم (شايد هم شما) بزنم، و نوشته هاي شخصيم را ديگر به فايلي در ديسكتي تبعيدشان نمي كنم. مي گذارمشان روي اينترنت. اگر دوست داريد هذيانهاي مرا بشنويد، بسم الله، اين وبلاگ من و اين هم شما. اين وبلاگ شايد دچار يك درهم ريختگي شود، شايد گوشه اي از تحقيقي، عكسي، مصاحبه اي، خاطره اي، پايان نامه اي، مقاله اي را اينجا بياورم، يا كه فقط نوشته اي كاملاً شخصي(خلاصه اينكه درهم است، خودتان خوبش را سوا كنيد!). اميدوارم در كنار اينها، ارتباط دو طرفه اي برقرار شود بين من و توي خواننده. اين تعامل را خوش دارم و اين وصل را. بله! تمناي وصل داريم قربان، وصل!

posted by Nightly | 1:15 AM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License