شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Sunday, April 20, 2003  

سينا مطلبي بازداشت شد
خبر احضار و بازداشت سينا را به سازمان خبرنگاران بدون مرز، سازمان ديده بان حقوق بشر و روزنامه نگاران ايراني و اروپايي ارسال كردم. اميدوارم كه اين عزيزان با پوشش خبري مناسب، هزينه اين بازداشت ها و احضارهاي غيرقانوني را افزايش دهند.

posted by Nightly | 1:40 PM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License