شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Monday, April 21, 2003  

قاضي مرتضوي: دادستان كل تهران، سينا مطلبي در زندان!

سايت خبري امروز در حالي خبر از تصميم لايه هاي فوقاني دستگاه قضايي بر ارتقاء قاضي جوان - آقاي سعيد مرتضوي - به سمت ((دادستاني كل تهران)) مي دهد كه سينا مطلبي روزنامه نگار جوان و خوشنام، شب تولدش را بدور از همسر و يگانه فرزند خردسال، به جرم ناكرده ها در زندان بسر خواهد برد. الاكلنگ شوخ طبع روزگار اينبار نيز چون ترازوي كج عدالت در ايران سر بازي با قوانين نيوتن دارد :
جواني تندخو، خشن و بي منطق قرار است بر كرسي دادستاني پايتخت تكيه زند در حاليكه جوان ديگري از همين شهر بجاي دريافت جايزه تلاش براي آزادي بيان و اطلاع رساني، بايد شبش را در چهار ديوار تنگ و سرد سلول انفرادي به صبح رساند. يكي آسمانخراش مي سازد و ديگري بخش بزرگي از حقوق ماهيانه اش صرف پرداخت اجاره بهاي آلونكي بنام روزنگار بر پهنه اينترنت مي گردد. در شب باراني تهران،به سعيد مرتضوي صندلي مرصع دادستاني كل پيشكش مي شود و به سينا مطلبي گوشه اي تاريك در زيرزميني سرد. قاضي جوان، كارنامه به تعطيلي كشاندن روزنامه ها و بيكاري صدها روزنامه نگار را در زير بغل دارد و روزنامه نگار جوان، كارنامه اش صدها انديشه پاك است كه به صدها صفحه يادداشت و مقاله و نقد سينمايي بدل شد. اينها هر دو جوانند اما، اين كجا و آن كجا!

راستي سينا مطلبي اگر، به زندانش نمي بردند، هنگام فوت كردن شمعهاي كيك تولدش چه آرزويي مي كرد؟

posted by Nightly | 1:08 AM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License