شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Saturday, May 10, 2003  

تخم مرغ كفر و اقيانوس سرخپوست

كاغذ دور "تخم مرغ شانس" را به ياد كودكيهاي خواهرم باز مي كنم. شكلاتش شيرين است و درون آن، يك استوانه نارنجي رنگ گذاشته اند. استوانه را مي گشايم. شانس من، يك پازل است كه بايد قطعاتش را كنار هم بچينم تا مفهوم شود. عهد مي كنم تا پازل را نچيدم، به خانه باز نگردم.از خانه اشرافي همسايگان مي گذرم و قدم زنان به خانه هاي شريفي مي رسم كه سالهاست پرده ندارند و به چشمانت تا عمقشان اجازه ورود مي دهند. قدم بعدي، به كافه مي رسد.

كافه "كافران بي نماز" پر است از كفر. كافران همه جمعند و مستان هم با يقه هاي باز، دلهايشان را به هواي تازه مي سايند. با اينكه عصر است، صداي آخر شب مي آيد. موسيقي در آغوش فرشته هاي كفش صورتي مي رقصد و نقشهاي در قاب، كفرهاي خالص و بي غشند. فاصله لاله گوش تا كلمات فقط يك وجب است. نور، خودش را بي دردسر بر گلدان پاشيده و روزنامه هاي روي ميز، با لكه هاي آبجو و خون خدا، شهادت مطالعه مي دهند.
كافران اين كافه (چون من) همه بي نمازند. نمازشان بي خداست و خدايشان، مخلوقشان. پيراهن گل بهي دخترك روزنامه نگار با دل آبيش همرنگ شده و گلوي پيرمرد قصه گو سالهاست با كفر تازه مي شود.كفرهاي شيرين بي مجازات..
اينجا هيچ جاي دنيا نيست. آتش دوزخ فقط بر راهبان گرمست، وگرنه كافران سياوشند و دوزخشان بهشت. نوشيدني گازدار روي ميز پر است از كشف زكرياي ري شهري و زيرسيگاري، لبالب است از شعر . سبيلهاي پرپشت نويسنده ء نشسته در قاب كاغذ، شانه را هنوز نبوسيده و بوسه گرم دختر، باطل راستين را بر دهان مارتين نقاش مي دمد.
اينجا پر است از كفر و زيبايي. باغچه ء كافه كافران، "شقايق" دارد و رزهاي سپيدي كه هيچگاه در خشكي گلدان پرپر نشدند. اينجا، كفر از در و ديوار بيرون مي زند و فضا مالامال از شرك است. زنان مست بي نعره، ديرسالي است نمي شرمند از خنده و ميز چرخ خياطيشان فقط تكيه گاه كتاب است و دوختنگاه تار و پود انديشه. كشيشها هنوز سرگرم دعا يند و اينجا اما كفر و آرزو زورمندتر است از نفرين و دعا.

خواندني ها را مي خوانم و نوشتنيها انگار قرنهاست كه بر كاغذند. پازلم را مي چينم روي جلد گزارش ساليانه عفو بين الملل : سرخپوست سوار بر كاياك، شايد بركه را به قصد اقيانوس پارويي كرده و خرگوش آبي، دست بدرقه اش بالاست. سبزه هاي محيط، عجب سبزند..

پازل چيده شد، خانه نزديك است.


posted by Nightly | 9:03 PM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License