شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Saturday, June 07, 2003  

؟

يعني ميشه كاري از آب در بياد كه وقتي پناهنده ها توي اون اردوگاههاي سياه نشستن و دارن تماشاش مي كنن، بگن : "به به، مرسي، حرف دل ما رو زد! هركي بود دمش گرم!"

posted by Nightly | 3:10 AM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License