شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Saturday, June 07, 2003  

كق ينر
از سه شنبه تا دوهفته بعدش، يك قرن فاصله هست. شايد توي اين مدت فقط اينجوري بنويسم، شايد غر بزنم، شايد گرم باشم و زياد بنويسم يا اينكه كم بنويسم، شايد هم ننويسم. بستگي داره. بستگي داره به فضا، به همكارها، به اون خانوم تپلي از كامرون، اون همكار الجزايري، اون يكي همكار هلندي، به دوربين دست اون يكي، به مونتاژ، به اتفاقهاي غيرقابل پيش بيني كه توي كار پيش مياد. آره.. از سه شنبه اين هفته تا دو هفته بعدش، يك قرن فاصله هست. هواي خودم رو دارم، شما هم هوام رو داشته باشين...

posted by Nightly | 12:23 PM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License