شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Thursday, July 10, 2003  

آهاي شادي! سهمم را نمي خواهم!

با توام شادي! سهم من را از خودت، به هلمز بده. لبخند را بر لبانش باز گردان.

بلد نيستم دعا كنم. از صميم قلب آرزو مي كنم پدر هلمز عزيز، شاد و سلامت از بيمارستان مرخص شود و خانه را دوباره آفتابي كند. از صميم قلب آرزو مي كنم. شما هم دعا يا آرزو كنيد...

posted by Nightly | 9:14 AM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License