شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Sunday, December 19, 2004  

قرار بود بيشتر در مورد وضعيت افغانهاي مقيم ايران بنويسم. يكي از مشكلات بزرگي كه( بعد از چند سال خارج نشيني) در نوشتن مطالب « جدي‌تر» با آن مواجه هستم اين است كه بسياري از اطلاعاتم قديمي شده، به اعداد و آمارها دسترسي آنچناني ندارم و ارتباطاتم با بسياري از دوستان مطلع ساكن ايران، به گفتگوهاي كوتاه اينترنتي و احوالپرسي، محدود يا به كلي قطع شده. ‌ از اينجا -هلند- نمي‌توانم (راجع به وضعيت روز افغانهاي مقيم ايران) گزارش تحقيقي تهيه كنم. اگر خيلي فرصت داشته باشم( كه ندارم) شايد بتوانم يك مطلب كوتاه تحليلي يا يك يادداشت مختصر وبلاگي بنويسم. شايد اگر خيلي عرضه داشته باشم بتوانم نيمه‌شبي، با نوشته‌اي، احساس چند خواننده ساكن ايران را نسبت به وضعيت نابسامان همزبانان افغانشان برانگيزم.
به هر جهت هنوز هم سر قولم هستم. در اين باره بيشتر خواهم نوشت. بقول افغاني هاي دري زبان:
مهرباني (تا بعد- خداحافظ)

posted by Nightly | 4:07 AM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License