شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Friday, May 04, 2007  

افغانی: وارث ویرانی

التهابات ژنتیکی - کلاغ سیاه همسایه سابق ما

غیرخودی: عکسهایی از کارگران افغان در ایران- بی‌بی‌سی فارسی

فاشیسم ایرانی قربانی می‌گیرد:
...یک جوان 21 ساله افغان توسط نیروهای امنیتی ایران به قتل رسید
- بنگاه خبرپراکنی کلنگ

مرگ کارگر افغان 'در اثر ضرب و شتم توسط پلیس ایران- بی‌بی‌سی فارسی

posted by Nightly | 5:02 PM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License